Hêjmara nû ya Le Monde kurdî derket !

KOVARA ANALIZ U SIROVEYEN SIYASI, CIVAKI U ÇANDI LE MONDE DIPLOMATIQUE KURDI, BI HEJMARA XWE YA NU DERKET PES XWENDEVANAN. LMD-KURDI, VE MEHE CARDIN BI NAVEROKEKE  XURT U BI MIJAREN LI SER SIYASET U ÇANDA KURDISTANI U CIHANI VE LI FIROSGEHEN NAVENDI YEN EWRUPAYE CIHE XWE GIRT.

DI VE HEJMARE DE, GOTAREKE LEKOLINER U NIVISKARE KURD M.MALMISANIJ A BI SERNIVISA ‘’RIYA KU JI ANTIKURDOLOJIYE BER BI KURDOLOJIYE VE DIÇE U ÎSMAIL BESIKÇI’’ CIH DIGRE. MALMISANIJ, DI VE NIVISA XWE YA DIREJ DE RADIXINE BER ÇAVAN KU ÇAWA DIROKA KURDAN JI ALIYE DEWLET U ‘’ZANISTEN’’ TIRK VE HATIYE TEHRIFKIRIN U LI SER VE MESELE  NAVE GELLEK KES U BUYEREN BI VI RENGI TINE ZIMAN. MALMISANIJ, HERWEHA BALE DIKSINE SER ROLA ÎSMAIL BESIKÇI  XEBAT U LEKOLINEN WI YEN ZANISTI.      

NIVISEK DIN A REDAKSIYONA KURDI JI YA PROF. DR. FERHAD ÎBRAHIM E. DI NIVISA KU BI SENIVISA ‘’KRIZA SIYASI YA LI IRAQE U ROLA KURDAN’’  HATIYE NIVISANDIN DE ÎBRAHIM BALE DIKSINE SER  ROLA KURDAN YA TAYINKER A LI ÎRAQE. NIVISKAR, DI GOTARA XWE DE HERWEHA NIRXANDINEN BALKES LI SER DAXWAZ U PIRSGEREKEN KURDAN KU BI ALIYEN SIYASI YEN ÎRAQI RE DIJI DIKE.

WEKE HEJMAREN XWE YEN BERE, LE MONDE DIPLOMATIQUE KURDI, VE CARE JI CIH DAYE NIVISEKE JI « ARSIVA BIRA KURDAN ». EV NIVIS, DI NISANA 1977AN DE  JI ALIYE PHILIPPE RONDOT VE U BI SERNIVISA, ‘’HEREMA OTONOM A KURDISTANE U MESA DIREJ YA BER BI OTONOMIYE VE’’ HATIYE NIVISANDIN. 

DI RUPELA KULTUR POLITIK DE KEJO BAJAR, KURDIYA KU DI FILME ‘‘MIN DIT‘‘ YE DERHENER MIRAZ BEZAR DE HATIYE BIKARANIN DINIRXINE. BAJAR, LI VE DERE BI MINAKAN DIDE NISANDIN KU KA GELO ZIMANE KURDI DI FILM DE ÇAWA SAS HATIYE BIKARANIN. DI HEMAN NIVISE DE, PIRTUKA ‘‘SISIRKE HESINI‘‘ YA SELIM BEREKAT, KU JI ALIYE WESANXANEYA APEC’E VE HATIYE ÇAPKIRIN TE NASANDIN. KEJO BAJAR, HERWEHA PIRTUKEKE DIN A BI NAVE ‘’RONAHI’’ KU JI ALIYE WESANEN BELKI VE HATIYE ÇAPKIRIN JI DIDE NASANDIN. PIRTUK, NAVE XWE JI KOVARA ‘’RONAHI’’ YA CELADET BEDIRXAN DIGRE KU XEBATA DAWI YA CELADET  E. HIN AGAHIYEN KU QALA SERBORIYA VE KOVARE JI DIKE DI HEMAN NIVISE DE CIH DIGRIN.

DI BESE DANASINA WENESAZEN KURD DE JI, DI VE HEJMARE DE QALA HUNERMEND MAHMUT CELAYIR TE KIRIN U RUPELA DAWI YA ROJNAMEYE JI BI AFIS U PLAKATEN FILMEN KURDI HATINE XEMILANDIN.

DI VE HEJMARE DE HERWEHA NIVISEN BALKES  YEN SERGE HALIMI,  ALEXANDER HOMANN, ALFONSO ARTICO, MARC JACQUEMAIN, OLIVIER BAILLY, JACQUES TESTART, PIERRE DAUM U AUREL, NIKOLAS KOZLOFF , ALLAN POPELARD U PAUL VANNIER, BABAK R EL BACHADARI, COLETTE BRAECKMAN , VINCENT MUNIE, GILLES LAPOUGE, PHILIPPE RIVIERE, LAURENT L. JACQUE, PIERRE DAUM U AUREL JI, KU LI SER MESELEYEN SIYASI, CIVAKI, ÇANDÎ Û HUNERÎ YÊN NAVNETEWÎ JI CIH DIGRIN.

LMD-KURDI, LI SER HATINA 2011YAN DU SALNAMEYEN RENGIN BI DU EBADEN CUDA AMADE KIRIYE.  DI VAN SALNAMEYAN DE HIN WENEYEN BIJARE KU BERE RUPELEN ROJNAMEYA LMD-KURDI XEMILANDIBUN HATINE BIKARANIN.…  EW KESEN KU HETA 31.01.2011YAN BIBIN ABONE DIKARIN SALNAMEYEKE KU JI EBADA BIÇUK PEKHATI WEK DIYARI BIDESTBIXIN.  JI BILI VE, HEGER XWENDEVAN BIXWAZIN DIKARIN BIKEVIN MALPERA ME WWW.LEMONDE-KURDI.COM U SALNAMEYE SIPARIS BIKIN.

Nerîna min :